نویسنده = امیر رضا ممدوحی
مدل‌سازی سرعت رانندگی تحت تأثیر شرایط مختلف آب‌و‌هوایی (مطالعه موردی: آزاد‌راه تهران – قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

آرش بهادری؛ امیر رضا ممدوحی؛ علیرضا سرکار


شناسایی عوامل پنهان موثر بر پذیرش قیمت‌گذاری تراکم: نمونه موردی طرح قیمت‌گذاری دوره مبنای تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

امیر رضا ممدوحی


مطالعه تطبیقی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد سفرهای اجباری برون‌شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22034/tri.2021.262529.2844

امیر رضا ممدوحی؛ فاطمه خاوری؛ محمدحسین عباسی


نقش خطر درک شده در توسعه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری در پذیرش اتومبیل خودران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22034/tri.2021.270138.2857

ایمان فرزین؛ امیر رضا ممدوحی


ساخت مدل بر پایه پشیمانی برای انتخاب شیوه سفر تحصیلی فرزندان توسط والدین، مطالعه موردی شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22034/tri.2022.306269.2957

صالحه کامیاب؛ امیر رضا ممدوحی؛ ایرج فیروزی


مدل‌سازی پویای برخی سیاست‌های مدیریتی در تخلیه اضطراری

دوره 19، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 135-148

10.22034/tri.2021.281767.2895

امیر رضا ممدوحی؛ مهدی شریعتی؛ محسن ناظمی؛ محمدحسین عباسی


مطالعه تطبیقی مدل‌های تخصیص ترافیک تصادفی لوجیت- مبنا

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 89-110

10.22034/tri.2021.278334.2886

هادی قلی؛ امیر رضا ممدوحی؛ عباس بابازاده


تحلیل ناهمگنی رفتار انتخاب وسیله با استفاده از مدل کلاس پنهان

دوره 18، شماره 3، مهر 1400، صفحه 61-74

10.22034/tri.2021.115402

حمید رضائی؛ الناز ایران نژاد؛ امیر رضا ممدوحی