نویسنده = فریدون مقدس نژاد
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تأثیر اضافه کردن پودر لاستیک بر مشخصات ویسکوالاستیک غیرخطی قیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

پوریا حاجی کریمی؛ محمد راهی؛ سحر منیعی؛ فریدون مقدس نژاد


2. ارزیابی اثرات افزودن نانورس به قیر لاستیکی فراترکیبی. 1000

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

مهدی معظمی گودرزی؛ فریدون مقدس نژاد؛ کوروش نادری؛ سعید احمدی


3. بررسی اثر شرایط آب و هوایی بر سرعت متوسط تردد خودروها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

علی فرزانه موحد؛ علیرضا ناصری؛ علیرضا علی‌اکبری؛ فریدون مقدس نژاد


4. ارزیابی عددی رفتار مصالح بالاست مخلوط با خرده لاستیک با رویکرد اجزای مجزا در آزمون جعبه بالاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22034/tri.2021.251099.2817

مسعود فتحعلی؛ سینا ارگی؛ مرتضی اسماعیلی؛ فریدون مقدس نژاد


6. ارزیابی مشخصات برشی نوسانی بین روکش و روسازی قدیمی

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-27

علیرضا نوری؛ فریدون مقدس نژاد؛ علی خدایی


7. ارایه یک برنامه مدیریت روسازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 4، شماره 3، بهار 1386

فریدون مقدس نژاد؛ آزاده منتظری پور