نویسنده = سید محمد مهدی زمردیان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات زلزله های نزدیک گسل بر روی آسیب پذیری پل های بزرگراهی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389

سید محمد مهدی زمردیان؛ تاجیک داوودی