نویسنده = گیتا گرکانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کانی ساخت مصالح رسی در بازده طرح تثبیت بستر روسازی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392

حمیدرضا اکبری؛ گیتا گرکانی