نویسنده = الهام براتی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل افزایشی نسبت سود به هزینه در مکانیابی بنادر خشک در ایران

دوره 12، شماره 3، بهار 1394

الهام براتی؛ الهام براتی