نویسنده = حسن طاهرخانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تاثیر هواپیماهای سنگین بر روی ترکهای انعکاسی روسازی مرکب فرودگاه‌ها با استفاده ازروش المانهای محدود تعمیم یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

حسن طاهرخانی؛ حامد صفاری


4. بررسی عملکرد روسازی مرکب تحت بارگذاری جانبی و افقی به روش المان محدود

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 173-195

حسن طاهرخانی؛ حسین عبدالهی درآباد


5. مقایسه خصوصیات قیرهای اصلاح شده با نانورس و پلیمر SBS

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-70

حسن طاهرخانی؛ میثم شفیعی ماتک