نویسنده = رامین رئیسی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین عرض و چیدمان بهینه ژئوگرید ها در کوله خاک مسلح

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 31-41

رامین رئیسی؛ مسعود اولی پور