نویسنده = علی عبدی
تعداد مقالات: 4
3. شناسایی پدیده هیستریس مبتنی بر مدل نامتقارن رفتاری راننده )قبل و بعد از آشفتگی جریان ترافیک(

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-67

علی عبدی؛ ارسلان صالحی کلام؛ محمود صفارزاده؛ علی رضا امین راد


4. آنالیز پدیده هیسترسیس در جریان ترافیک حرکت – توقف مبتنی بر رفتارسنجی راننده پس از آشفتگی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 76-96

علی عبدی؛ ارسلان صالحی کلام؛ کیانوش سیامردی؛ امید رحمانی