نویسنده = امین خواجه دزفولی
تعداد مقالات: 2
2. تعیین حداقل ضخامت روسازی دال‌خط راه آهن به کمک روش AASHTO

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 69-85

امین خواجه دزفولی