کلیدواژه‌ها = قیر اصلاح‌شده
بررسی شیارشدگی و اثر خودترمیمی بر خستگی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

منصور فخری؛ ابراهیم شاه ابراهیمی؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی


ارزیابی اثرات افزودن نانورس به قیر لاستیکی فراترکیبی. 1000

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

مهدی معظمی گودرزی؛ فریدون مقدس نژاد؛ کوروش نادری؛ سعید احمدی


ارزیابی اثرات افزودن نانورس به قیر لاستیکی فراترکیبی

دوره 17، شماره 4، دی 1399، صفحه 195-212

مهدی معظمی گودرزی؛ فریدون مقدس نژاد؛ کوروش نادری؛ سعید احمدی


بررسی شیارشدگی و اثر خودترمیمی بر خستگی در مخلوط‌های آسفالتی اصلاح‌شده

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 143-156

منصور فخری؛ ابر اهیم شاه ابراهیمی؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی