موضوعات = حمل و نقل ریلی - مترو
طراحی و مدل‌سازی واحد ورودی – خروجی دیجیتال سیستم حفاظت خودکار قطار به‌منظور اعمال ترمز و مقایسه با نمونه واقعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22034/tri.2021.254870.2826

محمدعلی صندیدزاده؛ محمدرضا داودی


واکاوی پدیده یادگیری فناوری در پروژه قطار ملی مترو: یک رویکرد پیمایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22034/tri.2022.338181.3036

الهام ذره پرور شجاع؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ سیدسروش قاضی نوری


واکاوی پدیده یادگیری فناوری در پروژه قطار ملی مترو: یک رویکرد پیمایشی (123)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1401

10.22034/tri.2022.376559.3108

الهام ذره پرور شجاع؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ سیدسروش قاضی نوری