تعداد مقالات: 544
228. Technical Effects of Air Cooled Blast Furnace Slag on Asphalt Mixtures

دوره 2، شماره 3، بهار 1384

A. Esmaeili Kalalagh؛ S.M. Marandi؛ P. Safapour


229. تأثیر عوامل مؤثر بر ظرفیت کمانشی تیرهای پیوستة پل‌ها با مقطع I شکل تک متقارن

دوره 3، شماره 1، بهار 1385

ابوالفضل عربزاده؛ محمدرضا رضایی کرمانشاه


230. افزودن سرباره و پودر سنگ آهک به بتن جهت افزایش دوام آن در محیط سولفاتی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1385

داود مستوفی‌نژاد؛ حامد حسین نظری منفرد


242. مدلهای ایمنی برای راههای شهری ایران

دوره 6، شماره 3، بهار 1388

محمود عامری؛ محمد حسن میرابی مقدم


243. ارزیابی اثر تراکم دسترسی‌ها بر میزان تصادفات درجاده های اصلی برون شهری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388

حمید بهبهانی؛ سید رضا زمانی ثانی


245. کالیبره کردن مدل های پیش بینی تصادفات با استفاده از یک روش ابتکاری

دوره 7، شماره 3، بهار 1389

محمود عامری؛ محمد حسن میرابی مقدم


247. تحلیل رابطه سرعت- چگالی در جریان مختلط بزرگراههای برون شهری

دوره 10، شماره 3، بهار 1392

علیرضا سرکار؛ رضا عرفانی نسب


249. بررسی سوانح دریایی شناورها در محدوده‌ی دریایی اروند با استفاده از روش درون‌یابی معکوس فاصله (IDW) در محیط (GIS)

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-89

سید کاظم موسوی جرف؛ عامر کعبی؛ سید ناصر سعیدی؛ دامون رزمجویی


250. تخمین و پیش بینی ترافیک هوایی در کل دنیا

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 71-90

مریم کشاورزیان