بررسی ضرورت تصویب قانون جامع حمل و نقل هوایی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

امروزه صنعت حمل و نقل در تبیین زیر ساخت های اقتصادی بعنوان گزاره خاص تلقی میگردد و در این میان حمل و نقل هوایی نقش خاص خود را در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در میان دیگر بخش ها ایفا میکند، که ابعاد حقوقی آن محل تامل و نظر است. قانونگذار در رابطه با حقوق هوایی به دو ماده واحده مصوب 1364 و 1392 اکتفاء کرده است که هر دو به دلیل کلی گویی و عدم توجه به برخی از مسایل چه در حوزه پروازهای داخلی و چه در حوزه پروازهای بین المللی دارای ابهامات جدی است؛ که منتج به مشکلاتی در مورد جبران خسارت میشود. از طرفی یک رویه مشخص در رابطه با برخی از مفاهیم حقوق هوایی مثل طول دوران مسئولیت، مفهوم بار و بنه و ...وجود ندارد که تشکیل شعبات ویژه پرونده های هوایی می توانست در این باب بسیار موثر افتد. نگارنده بیشتر بر این مساله تمرکز دارد که تدوین قانون جامع هوایی در حوزه پروازهای داخلی میتواند ابعاد حقوقی صنعت حمل و نقل هوایی را همانند دیگر بخش های حمل و نقل استحکام بخشد؛ چراکه صرف تدوین آیین نامه حقوق مسافر نتوانسته پاسخگوی نیازهای احاد جامعه باشد باشد و بر همین اساس به مواردی که دارای ابهام است و می تواند مشکل زا باشد اشاره می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the necessity of ratifying the Comprehensive Aviation Act in IRAN

نویسنده [English]

  • Jafar Salmanzadeh
department of law and political sciences, university of mohaghegh ardabili, Ardabil, iran
چکیده [English]

Today, the transportation industry is considered as a special proposition in explaining economic infrastructure, while aviation plays a special role in advancing the economic objectives of the country among other sectors whose legal dimensions are remarkable. Regarding air law, the legislature has enacted two Articles 1985 and 2013, both of which have serious ambiguities in domestic and international flights, However, both of them are generalized. ؛ Which results in problems about compensation. On the other hand, there is no clear procedure with regard to some of the concepts of air law such as the term of duration of liability, the concept of burden, luggage and baggage…ect. that the formation of special branches of aviation courts could be very effective in this regard. The author focuses more on the fact that the drafting of a comprehensive air law in the field of domestic flights can strengthen the legal aspects of the aviation industry as well as other sectors of the Transportation Industry, since regulation of passenger rights has failed solely to meet the needs of the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • damages
  • Airlines
  • Warsaw Convention
  • Liability