مطالعه تاثیر پیاده سازی برنامه های استراتژیک بازاریابی نوآورانه بر ایجاد مزیت رقابتی پایدارشرکت های فعال در خوشه صنایع ریلی استان مرکزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی،مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران

2 مدیریت صنعتی، مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 ریاضی، ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش عدم اطمینان محیطی و تقاضای فزاینده برای محصولات و خدمات متنوع باعث شده که شرکت ها در صنایع مختلف درصدد ایجاد مزیت های رقابتی پایدار در مقایسه با رقبا با تأکید بر استفاده از روشهای بازاریابی نوآورانه باشند. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر برنامه های استراتژیک بازاریابی نوآورانه بر مزیت رقابتی پایدار شرکت های فعال در خوشه صنعتی صنایع ریلی استان مرکزی بود. از این رو پس از مطالعه تحقیقات پیشین و شناسایی متغیرهای تحقیق، فرضیات تحقیق تدوین و از طریق مدل معادلات ساختاری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و خبرگان شرکتهای فعال در خوشه صنایع ریلی استان مرکزی تشکیل می دادند پس از جمع آوری اطلاعات پژوهش که از طریق توزیع پرسشنامه بین اعضای حجم نمونه صورت گرفت، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان داد که فرضیه اول ، دوم و سوم با مقادیر آماره t به ترتیب برابر با : 13.256،9.842و 5.385 مورد تایید قرار گرفتند و می توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 95% بین تدوین برنامه های استراتژیک بازاریابی نوآورانه و ایجاد مزیت رقابتی پایدار بر اساس مولفه های تمرکز، رهبری هزینه و تمایز در مزیت رقابتی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of innovative marketing strategic plans on the creation of sustainable competitive advantage for companies operating in the cluster of Rail Industries in Markazi province

نویسندگان [English]

  • Reza Yadegari 1
  • kamaledin Rahmani 2
  • Farzin Modarres Khiyabani 3
1 industrial management, management, Azad university, Tabriz, Iran
2 industrial management, management, Azad university, Tabriz, Iran
3 mathematics, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Increased global competition, increased environmental uncertainty and increasing demand for diverse products and services have led companies in different industries to create sustainable competitive advantages compared to competitors, emphasizing the use of innovative marketing methods. The main purpose of this research was to investigate impact of innovative marketing strategic plans on the creation of sustainable competitive advantage for companies operating in the cluster of Rail Industries in Markazi province. Therefore, after studying previous studies and identifying research variables, the research hypotheses were developed and analyzed using structural equation modeling. The results of the study showed that the first, second and third hypotheses were confirmed with the values of the statistical t of 9.842, 13.256 and 5.385 and it can be concluded that at a confidence level of 95% there is a positive and significant relationship between the development of innovative marketing strategic plans and the creation of sustainable competitive advantage based on the components of focus, cost leadership and differentiation in competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic plans
  • Innovative Marketing
  • Sustainable Competitive Advantage
  • Rail Industries