تاثیر افزایش قیمت حمل و نقل بر شاخص قیمت بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

بررسی اثر افزایش قیمت حمل و نقل بر شاخص قیمت بخش‌های اقتصادی و همچنین جایگاه حمل و نقل با توجه به ارتباط‌های پسین و پیشین و شاخص‌های قدرت انتشار و حساسیت از مباحث مهم به شمار می‌رود. در این راستا این مقاله ابتدا به بررسی جایگاه حمل و نقل در اقتصاد ایران پرداخته و سپس اثرات مستقیم ناشی از افزایش قیمت حمل و نقل بر قیمت بخش‌های مختلف را مورد بررسی قرار داده است. برای این هدف از جدول داده-ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران استفاده شده، که ابتدا جدول متقارن به قیمت ثابت محاسبه و سپس زیر بخش‌های مختلف اقتصادی با هم ادغام شده و جدول داده-ستانده 25 بخشی در نظر گرفته شده است. برای بررسی اثر افزایش قیمت حمل و نقل سه سناریوی 20، 30 و 40 درصدی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد در همه سناریوها بیشترین تاثیر افزایش حمل و نقل بر شاخص قیمت بخش های بازرگانی و هتلداری، پست و مخابرات، فراورده های نفتی و محصولات شیمیایی و کشاورزی و دامپروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Transportation Price on the Price Index of Different Economic Sectors in Iran

نویسندگان [English]

  • zahra dehghan shabani
  • Nazanin Azim
shiraz university
چکیده [English]

The study of the effect of transportation price on the price index of economic sectors and the place of transportation according to the forward linkage, backward linkage, Power of Dispersion Index and Dispersion Sensitivity are considered as an important topic. In this way, this paper first examines the place of transportation in the Iranian economy and then examines the direct effects of increasing the price of transportation on the price of different economic sectors. To do this, using the Input-Output analysis and table 2011 of the Statistical Center of Iran. First, the symmetric table is calculated for the constant price and then merged under the various economic sectors and the input-output table is considered as 25 sectors.
According to the results of this study, the highest impact of an increase 20%, 30% and 40% in transportation prices on commerce and hotel, petroleum products, chemical products, and mineral industries, agriculture and animal product price index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost of Transportation
  • Forward Linkage
  • Backward Linkage
  • Input-output analysis
  • Iran