طراحی مدل برآورد تعداد و توزیع ناوگان بار(کامیون) مورد نیاز در حمل‌ونقل بین شهری و نحوه توزیع بهینه آن (مطالعه موردی:استان فارس و خوزستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز،ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز،ایران

چکیده

حمل‌ونقل جاده‌ای در کشور با بیش از 90 درصد سهم جا‌به‌جایی، مهم‌ترین بخش حمل‌ونقل را تشکیل می‌دهد. هدف اصلی این مقاله برآورد تعداد و توزیع ناوگان باری جاده‌ای بین شهری و نحوه توزیع بهینه آن در استان‌های فارس و خوزستان که سهم بیشتری در حمل‌ونقل کشور را داشته‌ است، هست. ابتدا کلیاتی از مسئله و اهمیت برآورد تعداد و توزیع ناوگان باری بیان گردیده شد و سپس با بررسی مطالعات گذشته، تقاضا در حمل‌ونقل و الگوهای برآورد تقاضا توضیح داده شدو از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره با رویکرد برنامه‌ریزی عدد صحیح چندهدفه برای حل مسئله استفاده شد. داده‌های مورد نیاز پس از جمع آوری وارد مدل مسئله شد و مدل با استفاده از نرم افزار Gams اجرا گردید و مشخص گردیده شد که برای دو استان مورد نظر پژوهش (استان های فارس و خوزستان) تعداد 5550 دستگاه ناوگان باری جاده‌ای مورد نیاز است، که از این تعداد 2700 دستگاه ناوگان باری در استان فارس و تعداد 2850 دستگاه ناوگان باری در استان خوزستان باید توزیع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Estimating the Number and Distribution of Freight Forklift (Truck) Required for Intercity Transportation and its Optimal Distribution (Case Study: Fars Province and Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • Morteza Shafiee 1
  • Saeedeh Akbarpour 2
  • Sara Bemana 3
1 Associate Professor of Industrial Management, Economic and Management Faculty, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Department of Industrial MAnagement, Economic and Management Faculty, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 Department of Industrial Management, Economic and Management Faculty, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Road transport in the country with more than 90% of the transportation share is the most important transportation sector. The main objective of this paper is to estimate the number and distribution of inter-city road freight fleet and its optimal distribution in the provinces of Fars and Khuzestan, which has had a larger share in the transportation of the country. First, there was a general discussion of the problem and the importance of estimating the number and distribution of freight fleet, and then, by examining past studies, demand for transportation and demand estimation patterns were explained, and a multivariate decision making model with multi-objective integer programming approach was used to solve the problem. The problem model is composed of two objective functions, which minimizes the total cost of the system to the first objective function. These costs consist of two fixed and variable costs, which are set up costs and linear costs of sending products from distribution centers to customers, and in the second objective function, the total amount of time the products are sent from the distribution centers to customers is minimized. The required data were collected into the problem model and the model was implemented using Gams software. It was determined that for the two research provinces (Fars and Khuzestan provinces) there are 5550 required fleet units, Of these, 2700 cargo fleet units should be distributed in Fars province and 2850 cargo fleet units in Khuzestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road Freight Fleet
  • Freight Fleet Estimation
  • Interurban Transport
  • Optimal Distribution