اثرسنجی نصب دوربین‌های کنترل سرعت متوسط در کاهش سرعت وسایل نقلیه در راه‌های چندخطه برون‌شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

یکی از مشکلات سیستم‌های کنترل سرعت لحظه‌ای این است که سرعت خودروهای عبوری، تنها در نقاط مشخصی از مسیر بررسی ‌شده و رفتار رانندگان در تمام مسیر قابل‌بررسی نمی‌باشد. هدف اصلی این تحقیق، اثرسنجی کاهش سرعت دوربین‌های کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه در راه‌های برون‌شهری است. در این پژوهش با استفاده از مدل‌های آماری آزمون فرض و سری زمانی، میزان کاهش سرعت وسایل نقلیه نسبت به حالت بدون دوربین به دست آمده و تغییرات سرعت در پی نصب و راه‌اندازی دوربین‌های کنترل سرعت متوسط بررسی شده است. برای این ارزیابی 9 محور در مناطق مختلف ایران انتخاب ‌شده‌اند. برای اندازه‌گیری و تحلیل اثرسنجی از روش‌های آزمون فرض آماری و سری‌های زمانی استفاده‌ شده است. محورهای مورد مطالعه در مقطع مورد بررسی دارای دوربین‌های کنترل سرعت متوسط بوده که اطلاعات و زمان نصب این دوربین‌ها از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گرفته شده است. به طور کلی، میانگین سرعت خودروها قبل از نصب دوربین‌ها برابر 66/89 کیلومتر بر ساعت و بعد از نصب دوربین‌ها برابر 08/84 کیلومتر بر ساعت بوده است که کاهش 58/5 کیلومتر بر ساعت را نشان می‌دهد. میانگین درصد کاهش سرعت متوسط نیز برابر 25/5 درصد بوده که میزان قابل قبولی را نشان می‌دهد. طبق خروجی‌های آزمون فرض در سطح اطمینان 95 درصدی، در 6 محور از 9 محور موردبررسی، سرعت متوسط وسایل نقلیه کاهش معناداری پیداکرده است. این نتیجه بدان معنی نیست که در بقیه محورها کاهشی وجود نداشته بلکه کاهش سرعت به میزان قابل‌توجهی نبوده است. به طور کلی، تأثیر دوربین‌های کنترل سرعت متوسط در کاهش سرعت خودروها در مسیرهایی که حجم تردد کمتری داشته‌اند، نسبت به مسیرهای پرتردد بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Speed Reduction by Installing Average Speed Cameras in Rural Multi-lane Roads

نویسندگان [English]

  • Mehdi Heydari 1
  • Hamid Reza Behnood 2
  • Arezou Hajrajabi 1
1 IKIU
2 Imam Khomeini International University
چکیده [English]

One of the problems with the instantaneous speed control systems is that the speed of passing cars is only checked at certain points of the track and drivers' behavior is not at all possible. The main objective of this research is to evaluate the effect of speed reduction by installing average speed cameras in rural roads. In this study, using the statistical models of the hypothesis testing and the time series, the rate of vehicle speed decrease was compared to the non-camera mode and the speed changes after installing and setting up average speed cameras have been investigated. The studied roadways have average speed cameras, and the information and timing of these cameras have been received from the Road Maintenance and Transportation Organization. In general, the average speed of vehicles before the installation of cameras was 89.66 kilometer per hour and after the installation of cameras was 84.08, which shows a decrease of 58.5 kilometer per hour. The mean percentage of average reduction was 25.5 percent which indicates an acceptable level. According to the results of the test, at the 95 percent confidence level, in the six axes of the nine axes examined, the average vehicle speed decreased significantly. This does not mean that there were no decrease in other axes, but that speed was not significantly reduced. On the whole, the effect of average speed cameras on vehicle speed reduction on roadways with lower traffic volume was higher than that of high-volume roads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Average speed camera
  • Speed reduction
  • Hypothesis testing
  • time series