بررسی اثرات نااطمینانی قیمت انرژی بر رشد اقتصادی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

انرژی به‌عنوان یک کالای استراتژیک نقش تأثیرگذاری بر اقتصاد کشورهای صادرکننده و واردکننده‌ی آن دارد، بر همین اساس علاوه بر اینکه تغییرات قیمت انرژی اثرات آشکاری بر بخش‌های مختلف اقتصاد دارد، نااطمینانی ناشی از غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت انرژی نیز اثرات مختلفی بر اقتصاد کشور بخصوص بر بخش حمل‌ونقل جاده‌ای دارد. لذا در این تحقیق به بررسی اثرات نا اطمینانی قیمت انرژی بر رشد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای طی دوره زمانی 95-1368پرداخته‌شده است.
در مطالعه حاضر از مدل EGARCH برای محاسبه نااطمینانی قیمت انرژی استفاده‌شده و جهت برآورد مدل اصلی از الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی استفاده‌شده و به کمک نرم‌افزار EVIEWS10 به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته‌شده است.
نتایج نشان می‌دهد که ناهمسانی واریانس شرطی در قیمت انرژی وجود دارد و این به معنی وجود نااطمینانی در قیمت انرژی می-باشد. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می‌دهد که هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت با افزایش نسبت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای بر تولید ناخالص داخلی آن بخش، رشد اقتصادی بخش حمل‌ونقل جاده-ای افزایش می‌یابد. افزایش نیروی کار در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای موجب افزایش در ارزش‌افزوده این بخش می‌گردد و متغیر مصرف انرژی نیز اثر مثبتی بر رشد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای دارد. همچنین با افزایش نااطمینانی قیمت انرژی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، رشد اقتصادی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کاهش می‌یابد. همچنین با توجه به ضریب تصحیح خطا در مدل ECM، می‌توان بیان کرد که سرعت تعدیل به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت مناسب بوده، به‌طوری‌که در هر دوره حدود43/0 خطای عدم تعادل تعدیل گردیده و مقدار کوتاه‌مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت خود به‌صورت نمایی میل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impacts of Energy Price Uncertainty on the Economic Growth of the Road Transport Sector

چکیده [English]

Energy as a strategic commodity has an impact on the economy of countries, accordingly, energy price changes affect different sectors of the economy, In addition, the uncertainty effects caused by the unpredictability of energy prices also have different effects on the country's economy, particularly on the road transport sector. Therefore, this study investigates the uncertainty effects of energy prices on the growth of the road transport sector over a period of 1989–2006.
In the present study, the effects of energy price uncertainty on the growth of the country's road transport sector are investigated. The EGARCH model is used to calculate energy price uncertainty. To estimate the main model, self-regression model with distributive interrupts was used and EVIEWS 10 software was used to estimate the model and interpret the results.
The results show that there is heterogeneity of conditional variance in the energy price and this means that there is uncertainty in the energy price. It also shows the results of the model estimation Which, both in the short and the long run, by increasing the proportion of investments made in the road transport sector on that sector's GDP, The economic growth of the road transport sector increase. Increasing the labor force in the road transport sector increases the value added of this sector And Energy consumption variable also has a positive effect on the growth of the road transport sector. Also, with rising energy price uncertainty both short and long term, the economic growth of the road transport sector reduces. Also considering the error correction factor in ECM model, It can be said that the adjustment speed was appropriate for the long-run equilibrium value, So that in each period about 0.43 error of equilibrium is adjusted and The short-run value tends to be exponential to its long-run equilibrium value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Price Uncertainty
  • Road Transport Sector
  • EGARCH Model
  • Autoregressive Distributed Lag model