تأثیر افزودن پوزولان های مختلف بر خصوصیات مکانیکی و جذب آب روسازی بتنی متخلخل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

3 دانشکده عمران دانشگاه گرمسار

چکیده

در این مقاله به بررسی عملکرد بتن متخلخل روسازی حاوی انواع پوزولان ها در سنین 7 و 28 روزه پرداخته شد. بدین منظور تعدادی نمونه ی استوانه ای به ابعاد 10*20 سانتی‌متر و مکعبی به بعد 10 سانتی‌متر جهت انجام آزمایشات مقاومت فشاری و کششی و آزمایش جذب آب (دوام) ساخته شد. پوزولان های بکار رفته شامل میکروسیلیس، زئولیت، خاکستربادی و سرباره کوره آهن‌گدازی بوده که بعنوان جایگزین بخشی از سیمان در مقادیر 10 و 20 درصد استفاده شدند. لازم به ذکر است شن ریزدانه ی بکار رفته در این مقاله از معدن هامش‌بر استان سمنان بعنوان مصالح بومی بکار گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که استفاده از میکروسیلیس و سرباره کوره آهن گدازی در بتن متخلخل بیشترین تأثیر را در بهبود مقاومت فشاری و کششی داشته بطوری که بطور میانگین مقاومت فشاری 60 درصد و مقاومت کششی تا حدود 3 برابر نسبت به نمونه شاهد بهبود بخشیده شد. همچنین در آزمایش جذب آب، در تمامی نمونه ها بجز نمونه های حاوی میکروسیلیس، با افزودن پوزولان های مختلف درصد جذب آب کاهش یافته، بطوری که طبق آیین‌نامه CEB-FIP در رده متوسط و خوب قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of adding different pozzolans on mechanical properties and water absorption of Pervious Concrete Pavement

نویسندگان [English]

  • ghasem pachideh 1
  • majid gholhaki 2
  • amin moshatgh 3
1 civil faculty
2 civil faculty
3 civil faculty- garmsar university
چکیده [English]

Pervious concrete is a special type of concrete comprised of cement, water, coarse aggregate, little or no sand which is sometimes mixed with the additives. The uniformly graded coarse aggregates in combination with low water content (i.e., water-to-cement ratios ranging from 0.25 to 0.35) were used to produce a concrete mixture whose pore content ranges from 11% to 35%. In this paper, performance of pervious concrete containing silica fume, zeolite, fly ash and granulated blast furnace slag (10% and 20% of cement weight) was investigated at the ages of 7 and 28 days. To this end, The compressive and tensile as well as water absorption tests were conducted on cubic and cylinderical specimens whise dimensions are 10 and 10×20 cm, respectively. In order to provide the required materials, the fine-grained gravel extracted from the Hamesh Bar mine Located in Semnan Province, was used. The results imply that compared to the other materials, application of silica fume and granulated blast furnace slag leave the greatest effects on the concrete performance in a way that averagely, the compressive and tensile strength were improved nearly 1.6 and 3 times in comparison with the control specimen (i.e. reference specimen). Moreover, the water absorption was reduced following addition of various pozzolanic materials excpet silica fume such that according to CEB-FIP Standard, they are classified as average and good concretes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fly ash
  • pervious concrete pavement
  • Zeolite
  • granulated blast furnace slag
  • Silica fume