ارزیابی روشهای قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

یکی از مناسب ترین شیوه های کنترل تراکم ترافیک در کلانشهرها، قیمت گذاری تراکم ترافیک است. قیمت گذاری تراکم ترافیک به روش های مختلفی در کلانشهرهای دنیا انجام شده است. انتخاب شیوه مناسب قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق چهار روش قیمت گذاری تراکم ترافیک با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) ارزیابی و اولویت بندی شدند. فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) مبتنی بر نظرات کارشناسان و مقایسات زوجی است و وابستگی های میان عناصر تصمیم را در نظر می گیرد. اولویت بندی گزینه های ارزیابی و وزن دهی به عناصر تصمیم براساس فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در این تحقیق، با استفاده از نرم افزار Super Decisions انجام شد. کلانشهر توریستی مشهد در این تحقیق به عنوان مطالعه موردی انتخاب و بررسی شد. براساس نتایج بدست آمده، روش قیمت گذاری محدوده های تحت نظارت بالاترین اولویت را کسب کرد و روش های قیمت گذاری براساس مسافت طی شده در محدوده طرح ترافیک، قیمت گذاری براساس زمان حضور در محدوده طرح ترافیک و قیمت گذاری برمبنای مجوز ورود به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند. موثرترین معیارهای ارزیابی، شاخص های زمان سفر، کاهش تردد خودروهای تک سرنشین، افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی و افزایش سرعت عملکردی شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Traffic Congestion Pricing Methods in Touristic Metropolises (Case Study: Mashhad City)

نویسندگان [English]

  • masoud kadkhodaei 1
  • rouzbeh shad 2
1 Ph.D student, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

One of the most appropriate ways of controlling traffic congestion in metropolises is the traffic congestion pricing. Traffic congestion pricing has been done in different ways in the metropolises of the world. Choosing the right method for traffic congestion pricing in the touristic metropolises is very important. In this research, four methods for traffic congestion pricing were evaluated and prioritized using the Analytical Network Process (ANP). The Analytical Network Process (ANP) is based on expert opinions and paired comparisons, and considers dependencies among decision elements. The prioritization of evaluation and weighting to decision elements based on the network analysis process (ANP) in this study was done by using “Super Decisions” software. The touristic metropolis of Mashhad was selected as a case study in this study. Based on the obtained results, the pricing method of the monitored ranges is the highest priority and the pricing methods based on the distance traveled within the traffic plan, the pricing based on the time of the traffic scheduling and pricing based on the entry permit are respectively in next priorities. The most effective evaluation criteria are known as reducing of travel time, reducing single-seat vehicles traffic, increasing the using of public transport, and increasing the operating speed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic congestion control
  • Traffic congestion pricing
  • Tourism
  • Analytical Network Process(ANP)