تبیین مدل بکارگیری قابلیتهای نوآوری فناورانه در حمل و نقل پایدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

درحال حاضر در بسیاری از صنایع، نوآوری فناورانه به مهمترین محرک دستیابی به موفقیت رقابتی تبدیل شده است. هدف از این تحقیق، تبیین مدل بکارگیری قابلیتهای نوآوری فناورانه در حمل و نقل پایدار بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی و جهت پاسخگویی به پرسش های اصلی و فرعی از معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از طریق توزیع پرسشنامه بین 145 نفر از مدیران، معاونین و کارشناسان در 43 شرکت فعال در حوزه حمل و نقل کشور که 108 نفر آنها با محقق همکاری نموده اند و با نرم‌افزار ایموس تحلیل شده‌اند، نشان داده است که قابلیت های نوآوری فناورانه در ایجاد حمل و نقل پایدار، موثر است و فرضیه کلی تایید و از بین فرضیه های موجود، 7 فرضیه تایید ومابقی آنها رد شده است. نوآوری مقاله حاضر نیز در این است که برای اولین بار تاثیر قابلیت های نوآوری فناورانه در ایجاد حمل و نقل پایدار بوسیله نرم افزار ایموس در سیستم حمل و نقل کشورمورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که قابلیت های نوآوری فناورانه در ایجاد حمل و نقل پایدار مؤثراست. شاخصهای برازندگی نیز حاکی از تأیید مدل می باشد. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاداتی از قبیل نظارت و کنترل سیستماتیک بر روی روندهای توسعه تکنولوژی در سازمان در جهت بروز سازی سازمان، انتقال و به‫روزآوری دانش فنی، استقرار تکنولوژیهای جدید، همچنین تمرکز بر نوآوری از طریق بهبود نوآوری‌های نو و فناورانه می‌تواند همراه با جذب مشتریان بیشتر سبب توسعه‌ی مزیت‌های اقتصادی-رقابتی و ثبات شرکت و عملکرد بهتر شود، ارائه شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the model for application of technological innovation capabilities in sustainable transportation

نویسندگان [English]

  • hamidreza salmani mojaveri 1
  • Taghi Torabi 1
  • reza Radfar 2
1 department of technology management, economic and management faculty, science and research branch of Islamic Azad university
2 department of technology management, faculty of management and economic, Science and research branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Currently, technological innovation is considered as the most important stimulus of achieving competitive advantage in many different industries. The aim of present paper aims at explaining the model for application of technological innovation capabilities in sustainable transportation. In this descriptive – survey study, structural equations are used to answer research main and side questions. Required data was collected through questionnaires distributed among 145 individuals (managers, vice presidents, and experts) in 43 transportation companies. Of these, 108 participated in the research. Collected data was analyzed using AMOS. Results demonstrated that capabilities of technological innovation affect the creation of sustainable transportation. According to results, main hypothesis is confirmed; seven of their approved and left over have been rejected. The innovation of this article is that for the first time, the impact of technological innovation capabilities on the creation of sustainable transport were calculated by AMOS software in the transportation system of country. Confirmatory factor analysis results showed that technological innovation capabilities are effective in creating sustainable transport. Fitness indexes also confirm the model. Several guidelines are suggested to systematically monitor technology development in the organization to bring it up to date, transfer and upgrade technical knowledge, establish novel technologies, focus on innovation by improving novel and technological innovations as well as attracting more costumers leading to competitive – economic advantage, company stability and better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Innovation Capabilities
  • Sustainable Transportation
  • Active Transportation Companies