مدل و الگوریتم حل مسئله مکانیابی جایگاه های سوخت برای خودروهای دوگانه سوز به منظور مینیمم کردن انتشار گازهای گلخانه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضی، پردیس بیجار، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

به علت تاثیرات مخرب گازهای گلخانه‌ای که به وسیله سوخت‌های فسیلی منتشر می‌شوند، حرکت به سمت سوخت‌های جایگزین یک امر غیر قابل اجتناب است. سوخت‌های جایگزین نقش بسیار مهمی در عبور به سوی یک سیستم حمل‌ونقل پاک و پایدار بازی می‌کنند. حرکت به سمت ناوگان خودروهای با سوخت جایگزین آسان نیست، بطوریکه در ابتدای دوره گذار کمبود زیرساخت‌ها برای تولید، توزیع و تحویل سوخت جایگزین یکی از مهمترین موانع است. از این جهت، مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت جایگزین یک مبحث مهم در تسریع ورود این سوخت به سیستم حمل‌ونقل است. با توجه به کمبود جایگاه‌های سوخت جایگزین این فرض که همه خودروها در سفرهای بین شهری بتوانند با یک نوع سوخت جایگزین تمام مسیرها را بپیمایند یک امر غیر واقعی است. یکی از راه‌کارهای عملی استفاده از خودروهای دوگانه‌سوز است تا در مواقع ضروری برای جلوگیری از توقف خودرو بخاطر اتمام سوخت جایگزین در سفرها، بتوان از سوخت بنزینی استفاده‌کرد. در این مقاله، یک مدل ریاضی جدید برای مسئله مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت جایگزین برای خودروهای دوگانه‌سوز ارایه شده‌است. هدف مدل مینیمم کردن کل آلودگی منتشر شده توسط خودروها است. به علاوه، یک الگوریتم حل کارا بر اساس روش تجزیه بندرز برای حل شبکه‌های بزرگ ارایه شده‌است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که استفاده از خودروهای دوگانه‌سوز می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه گازهای گلخانه‌ای شود. همچنین قابلیت الگوریتم پیشنهاد شده بر روی مثالهای تولید شده نشان می دهد که الگوریتم در کاهش زمان حل و به دست آوردن جوابهای با دقت خوب مفید است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Formulation and Solution Algorithm of flow-refueling location problem for bi-fuel vehicles to minimize GHG emissions

نویسنده [English]

  • Meysam Hosseini
Department of Mathematics, Campus of Bijar, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran.
چکیده [English]

Because of the destructive effects of greenhouse gas emitted by fossil fuels, moving to alternative fuels is an unavoidable. Alternative fuels play a very important role in the transition to a sustainable and clean the transportation sector. The adoption of alternative fuel vehicle fleets is not easy and, particularly at the beginning of the transition period, the lack of infrastructure for producing, distributing and delivering the alternative fuel is one of the most important obstacles. Therefore, the location of alternative fuel stations is an important topic in accelerating the entry of this fuel into the transportation system. Due to the lack of refueling stations, the assumption that all vehicles on intercity trips can travel all paths with only one alternative fuel is unrealistic. One of the practical ways is utilize of bi-fuel vehicles, to use gasoline in an emergency for avoid to stopping the vehicle on the journey by run out of alternative fuel. In this paper, we present a new model to location of alternative fuel station for bi-fuel vehicles. The model's goal is to minimize total emissions from vehicles. Also, we propose an efficient solution algorithm based on Benders decomposition to solve large network. The results show that the use of bi-fuel vehicles can lead to a significant reduce in greenhouse emissions. Moreover, implementation of proposed algorithm on randomly generated examples illustrate that the algorithm is useful in reducing the solving time and obtaining acceptable solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benders decomposition algorithm
  • Greenhouse gas emission
  • alternative fuel station
  • bi-fuel vehicles
  • Location