تحلیل و اولویت بندی شدت قطعات حادثه خیز جاده ای بر اساس مدل قطعه بندی دینامیکی موجکی و مدل علت گرا (مطالعه موردی: محور خوی – ایواوغلی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

امروزه ایمنی جاده ای یکی از دغدغه های بزرگ مهندسان ترافیک است زیرا تصادفات اثرات زیادی روی زندگی مردم داشته اند. به منظور کاهش تصادفات و اصلاح نقاط حادثه خیز، محققان راه حل های ممکن را به منظور تشخیص و اولویت بندی مناطق با ریسک تصادفات بالا ارائه کرده اند. اگرچه نتایج تحقیق آنها نشان داد که قادر به شناسایی دقیق شدت تصادفات قطعات حادثه خیز در طول جاده نیستند. بر اساس این مطالعات، نوآوری این مطالعه ارائه روش ترکیبی جدیدی و اصلاح روش های قبلی بر اساس روش های قطعه بندی و اولویت بندی می باشد. بنابراین، هدف این مطالعه استفاده از روش قطعه بندی دینامیکی موجک و مدل اولویت بندی علت گرا مبتنی بر روش تصمیم گیری چند معیاره است. بنابراین، نتایج حاصل از این روش در محور خوی- ایواوغلی در استان آذربایجان غربی نشان داد که قطعات حادثه خیز بر اساس شدت تصادفات به صورت قطعات اصلی و محلی می باشند. این نتایج نشان می دهند که قطعه S4در اولویت بالاتری نسبت به قطعه های دیگر داراست. و قطعه S10 پایین ترین اولویت قطعه بندی ایمنی جاده ای قرار دارد. به علاوه، نتایج مقایسه مدل علت گرا نسبت به مدل قطعه بندی دینامیکی موجکی نشان می دهد که مدل علت گرا قابلیت بیشتر ودقیق تری برای اولویت بندی قطعات و اصلاح نقاط حادثه خیز می باشد. در آینده این مطالعه به محققان در شناسایی دقیق نقاط و قطعات حادثه خیز با محدودیت بودجه کمک می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and Prioritizing the Intensity of Road Accidents-prone Segments based on Wavelet Dynamic Segmentation and the Cause-oriented Models (Case Study: Khoy- Ivoghli Road)

نویسندگان [English]

  • Hamid shirmohammadi 1
  • farhad hadadi 2
  • Afsaneh seyednajib 2
1 PhD, Faculty of Civil Engineering, Urmia University, Urmia, Iran
2 M.Sc. Graduated, Faculty of Civil Engineering, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Today, road safety is a great concern of traffic engineers because accidents have imposed extensive impacts on the quality of people’s lives. In order to reduce accident black spots, researchers have discovered feasible solutions to identify and prioritize high risk locations. However, their findings were shown that they cannot able to find accurate intensity of accident-prone segments along road length. According to their studies, the novelty of this study is to present a new combination method and modify previous studies based on segmentation and prioritization methods. Thus, the aim of this study is to use wavelet dynamic segmentation and the cause-oriented model by means of multi- criterion decision making method. Therefore, the results obtained on Khoy- Ivoghli road in West Azarbaijan province indicated that accident-prone segments regarding their intensity are classified as main and local segments including S4> S3> S5> S1> S7> S2> S6> S9> S8>S10. The results indicate that the S4 section with the length of 4 km and 56 accidents is ranked in the higher priority. Respectively, S10 section with the length of 4 km and 13 accidents is ranked in the lower priority of the improvement of the road safety. Moreover, by comparison the cause-oriented model with the wavelet dynamic segmentation, it was shown that the cause-oriented model has more capability and accuracy for prioritizing accident prone segments. In the future, this study may help researchers to identify accurate spots and accident prone segments with low budget.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road Safety
  • accident prone segments
  • wavelet dynamic segmentation model
  • cause-oriented model
  • multi- criterion decision making method