بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و آلودگی زیست‌محیطی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

وزارت راه وترابری پژوهشکده حمل ونقل

چکیده

برسی آلودگی محیط‌زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن از مباحث مهم در اقتصاد است. هدف این تحقیق بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط‌زیست در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای طی سال‌های 1368 تا 1394 است. ازاین‌رو ابتدا مباحث تئوریک اثرگذاری رشد اقتصادی بر آلودگی محیط‌زیست بررسی‌شده، سپس این موضوع ازلحاظ تجربی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای موردبررسی قرارگرفته و منحنی آلودگی زیست‌محیطی کوزنتس1 استخراج‌شده است. همچنین با استفاده از نرم‌افزار Microfit و به‌وسیله روش الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی(ARDL) 2 به بررسی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پرداخته‌شده است.
نتایج حاصل از برآورد مدل نشان‌دهنده وجود رابطه مثبت بین متغیرهای درآمد سرانه و آلودگی محیط‌زیست و رابطه منفی بین مربع درآمد سرانه و آلودگی محیط‌زیست در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای می‌باشد. لذا فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس در بخش حمل-ونقل جاده‌ای کشور صادق بوده و هم‌چنین نقطه برگشت منحنی نشان می‌دهد که بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ایران هنوز به نقطه برگشت منحنی زیست‌محیطی کوزنتس نرسیده است. همچنین بین مصرف فرآورده‌های نفتی و آلودگی محیط‌زیست در بخش حمل‌ونقل جاده-ای نیز رابطه مثبت وجود دارد. لذا با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌گردد که سیاست‌گذاری‌های لازم برای حرکت به سمت تکنولوژی‌های سبز و پاک صورت پذیرد چراکه باعث خواهد شد کشور در مسیر رشد پایدار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Economic Growth and Environmental Pollution in Iran's Transportation and Transportation Sector

چکیده [English]

Environmental pollution is one of the factors affecting it and it is one of the important issues in the economy. The purpose of this study was to investigate the effect of economic growth on environmental pollution in the transportation sector during the years 1368 to 1394. Therefore, firstly the theoretical discussions on the effect of economic growth on environmental pollution have been investigated, then this issue has been empirically investigated in the road transport sector and the Kuznets 1 environmental contamination curve has been extracted. Also, Microfit software has been used to analyze and analyze the data using the Distributed Disturbance Pattern (ARDL) pattern.
The results of estimating the model indicate that there is a positive relationship between per capita income and environmental pollution and the negative relationship between per capita income and environmental pollution in the transportation sector. Therefore, Kuznets' environmental hypothesis is true in the country's road transport sector, and also the curve return point shows that Iran's road transport sector has not yet reached the point of return to the Kuznets environmental curve. There is also a positive correlation between the use of oil products and environmental pollution in the road transport sector. Therefore, according to the results of the study, it is suggested that the policies necessary to move towards green and clean technologies will be made as it will lead the country to a sustainable growth path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental pollution
  • environmental Kuznets hypothesis
  • Road Transport
  • Autoregressive Distributed Lag