ارزیابی عملکرد ترافیکی تغییرخط وسایل نقلیه قبل و پس از گردش به راست در تقاطع‌های چراغدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد راه و ترابری، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشجوی دکتری راه و ترابری، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

عملکردهای ترافیکی در بخش‌های متراکم جاده‌ها بسیار پیچیده هستند و یک تحلیل جامع از فعل و انفعالات بین وسایل نقلیه جهت درک رویدادها در گلوگاه‌های ترافیکی و توصیه راه‌حل‌هایی برای آن ضروری است. این مسئله، توسعه تئوری‌های ترافیکی برای توضیح رفتار راننده در سطح خردنگر را نیاز دارد که یکی از عناصر اصلی آن، رفتار تغییرخط است. در این تحقیق، اثرات عملکردی تغییرخط وسایل نقلیه قبل از گردش به راست جهت خروج از تقاطع و پس از گردش به راست جهت ادغام به مسیر بعدی، در درصدهای مختلف حجم ترافیکی گردش به راست در مجاورت سه تقاطع‌ چراغدار "فلزی-ملت، سیمین و شیخ صدوق" در شهر اصفهان با استفاده از نرم‌افزار ایمسان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. ابتدا در ساعت اوج از شرایط میدانی سه تقاطع‌ مذکور فیلمبرداری صورت گرفت. سپس با انجام بازدید میدانی و همچنین مشاهده فیلم‌های برداشت شده، مشخصات هندسی و ترافیکی تقاطع‌ها استخراج و با اطلاعات دریافتی از شهرداری اصفهان تکمیل شد. در ادامه دو پارامتر اصلی مدل تغییرخط ایمسان شامل فاصله تا ناحیه 1 و فاصله تا ناحیه 2، با مقادیر پیشنهادی برآورد شدند. در نهایت برای بهینه‌سازی چراغ ترافیکی سه تقاطع تحت سناریوهای مختلف از نرم‌افزار سینکرو استفاده شد و حاصل بهینه‌سازی سیکل آن تقاطع‌ها جهت شبیه‌سازی وارد نرم‌افزار ایمسان شد. نتایج شبیه‌سازی تقاطع‌ها در نرم‌افزار ایمسان نشان داد استفاده از مقادیر پیشنهادی به جای مقادیر پیش‌فرض نرم‌افزار برای فاصله تا ناحیه 1 و 2، شاخص عملکردی زمان سفر را در سه تقاطع فلزی-ملت، سیمین و شیخ صدوق به ترتیب (1+) تا (9-)، (0) تا (15-)، و (0) تا (5-) درصد تغییر می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of traffic performance of vehicles lane changing before the right turn and after the right turn at the signalized intersections

نویسندگان [English]

  • AmirMasoud Rahimi 1
  • mahmood akbarzadeh 2
  • ahmad akbarzadeh 2
  • Arash Mazaheri 3
1 Associate Professor of Highway & Transportation Engineering, Civil Engineering Department, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 M.Sc. Graduate of Highway & Transportation Engineering, Civil Engineering Department, University of Zanjan, Zanjan, Iran
3 Ph.D. Student of Highway & Transportation Engineering, Civil Engineering Department, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Traffic operations in the congestion parts of road networks are very complicated and a comprehensive analysis of interactions between vehicles is essential for understanding the bottleneck event and providing solutions for addressing the issues. This involves the development of traffic theories to explain driver behavior on the microscopic state, that one of its main elements is lane changing behavior. In this research, the effects of vehicles lane changing before the right turn for exiting from the intersection and after the right turn for merging into the next urban corridors, in different percentages of the right turn traffic volume in the three well-known intersections namely "Felezi-Mellat", Simin, and Sadoogh " intersections in Isfahan city, one of the most congested city in central part of Iran, using Aimsun software were studied and evaluated. The data collection method was done using videotaping technic and peak hour of the intersections was recorded. Then the geometric and traffic characteristics of the intersections were extracted using field observations data extraction from the recorded films. For the aim of the research, two main parameters of the Aimsun lane-changing model, including distance zone 1 and distance zone 2, were estimated with proposed values. In the end, using Synchro software, signalized intersections timing were optimized under different scenarios. Having used the proposed timing schemes, the intersections were modeled in Aimsun software in order to evaluate the traffic measure of effectiveness under defined scenarios. The results showed that using the proposed values instead of the default values of Aimsun lane-changing model changed the value of travel time in the aforementioned intersections of the Felezi-Mellat, Simin and Sadoogh by (1) to (-9), (0) to (-15), and (0) to (-5) percent, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "lane changing"
  • "AIMSUN Software"
  • "distance zone 1"
  • "distance zone 2"