ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شهرهای بندری (مطالعه موردی استان خوزستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار،گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار، گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

اکوسیستم‏ های کارآفرینی مجموعه‏ ای از ابعاد مؤثری هستند که محیط کسب و کار را ایجاد می‏ نمایند. اهمیت شهرهای بندری به عنوان یکی از مؤلفه‏ های مهم اقتصادی و نقش آن در کارآفرینی کشورها و توسعه اقتصادی امری بدیهی است. توسعه اقتصادی، تجارت و حمل و نقل دریایی و کارآفرینی با یکدیگر در ارتباط هستند. اکوسیستم کارآفرینی در شهرهای بندری مجموعه‏ ای از اجزای به هم مرتبط و وابسته هستند که در فعالیت‏ های کارآفرینانه شهرهای بندری مؤثرند و از آن تأثیر می‏ پذیرند.
هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در اکوسیستم کارآفرینی در شهرهای بندری است. از نوع تحقیقات اکتشافی و روش تحقیق مورد استفاده، نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری خبرگان بندری و روش نمونه‏ گیری هدفمند است. روش گردآوری داده‏ ها در گام اول، مطالعات اسنادی، در گام دوم، مشاهده و تحلیل نظری و در گام سوم، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. روش تجزیه و تحلیل داده‏ ها کدگذاری بوده که به دو صورت دستی و با استفاده از نرم‏ افزار Atlas.Ti7 انجام گردید؛ حاصل این کدگذاری 8 بعد، 24 مقوله و 84 مؤلفه است. برای سنجش پایایی یافته‏ های ناشی از تحلیل مصاحبه‏ ها از روش بازآزمون استفاده شد و روایی یافته‏ ها به طور خودکار توسط هسته نرم ‏افزار تأیید و برای اطمینان بیشتر از گروه کارشناسان نیز استفاده گردید. نتیجه نهایی از خروجی نرم‏ افزار در ارتباط با ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شهرهای بندری عبارتند از: سیاست، بازارها، سرمایه ‏انسانی، حمایت‏ ها، ذی‏نفعان، فرهنگ، مالی و سرمایه طبیعی که توجه به این ابعاد موجب بهبود فضای کسب و کار و افزایش سهم حمل و نقل دریایی در شهرهای بندری می ‏گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Aspects of ecosystem of entrepreneurship in port cities (case study of Khuzestan province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Tavakkoli 1
  • Babak Ziyae 2
  • Kamal Sakhdari 3
1 PhD student, Entrepreneurship Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Entrepreneurship ecosystems are an array of effective dimensions that create the business environment. The importance of Port Cities as one of the main economic components and its role in the country's entrepreneurship and economic development is evident. Economic development, trade and maritime transport and entrepreneurship are interlinked. Entrepreneurship ecosystems in Port Cities are a set of interconnected and interdependent components that are effective in influencing and enhancing the process of creating entrepreneurship in Port Cities with innovative look, added value, and business in the entrepreneurial activities.
The purpose of this research is to identify the effective factors in the entrepreneurship ecosystem in Iranian Port Cities. The type of exploratory research and research method used is the data-base theory. The statistical population of the Port Experts includes experts, managers and consultants working in the public, private and cooperative sectors of the ports and headquarters. The sampling method is a targeted one. The method of data collection is in the first step, documentary studies, in the second step, observation and theoretical analysis, and in the third step, a deep semi-structured interview. The data coding method was coded in two ways manually using the Atlas.Ti software; the result of this coding is 8 dimensions, 24 categories and 84 components. In order to measure the reliability of the findings, interviews were analyzed using a re-test method and the validity of the findings was verified automatically by the software cores and more reliable than the expert group. The factors affecting the ecosystem of entrepreneurship in Port Cities are: politics, markets, human capital, support, stakeholders, culture, finance, and natural capital. Paying attention to these aspects will improve the business environment and increase the share of sea transportation in port cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Port Cities"
  • "Entrepreneurship Ecosystem"
  • "Port"
  • "trade"
  • "Maritime Transportation"و