اثرسنجی عوامل موثر بر تداخل عابران پیاده و وسایل نقلیه در تقاطعات شهری بر اساس شاخص PET(مطالعه موردی تقاطع بزرگراه-وصال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس، فارغ التحصیل راه و ترابری

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

توجه به عوامل موثر در ایمنی عابران پیاده یکی از مهمترین مولفه های مطالعات ایمنی شبکه حمل و نقل درون شهری محسوب می شود. تقاطعات بدون چراغ، به دلیل ایجاد موقعیت های تداخلی مختلف بین وسیله نقلیه و عابران یپاده همیشه به عنوان یک مکان با ریسک بالای برخورد باید مورد مطالعه قرار گیرند. در این تحقیق متغیرهای مختلف ایمنی عابران پیاده بر اساس شاخص زمان پس از تخطی در تقاطع بدون چراغ اثرسنجی شده است. ارزیابی مورد نظر با استفاده از مدلسازی رگرسیون خطی انجام شده است. برای این منظور از اطلاعات تردد تقاطع بدون چراغ خیابان های وصال شیرازی و بزرگمهر در تهران استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهای نوع وسیله یعنی تاکسی بودن با ضریب 08/0- و توقف غیر معمول عابران پیاده با ضریب 38/0 با درصد قابلیت اعتماد 95 درصد در شاخص زمان پس از تخطی تأثیر دارند. همچنین تعداد عابران پیاده و وجود تداخل قبلی برای وسیله نقلیه پیش از تداخل با عابر به ترتیب با ضرائب 04/0 و 05/0- با درصد قابلیت اعتماد 90 درصد از مهمترین متغیرها محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the effective factors on conflicts between vehicles and pedestrians based on the Post Encroachment Time(Case study: Vesal-Bozorgmehr intersection)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Shafaati 1
  • Amin Mirza Shafaati 2
1 highway and transportation engineering Tarbiat Modares university of Tehran
2 عضو هیأت علمی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
چکیده [English]

Paying attention to the effective causes of pedestrian safety is one of the components of urban transportation. Non-signalized intersections are considered a place with having high levels of risk because of happening many different conflict situations between vehicles and pedestrians. In this paper, the variables which are influential on the pedestrian safety based on the Post Encroachment Time are assessed. Such an assessing is done by linear regression models. For this purpose, the data was extracted observing a non-signalized intersection in Tehran called Vesal Shirazi-Bozorgmehr. The results demonstrate that the variables such as the vehicle, being a taxi and the pedestrians having unusual stops are effective in PET, having coefficients -0/08 and 0/38 respectively in 95 percent of reliability. Also, the number of pedestrians and vehicle's previous conflicts with other vehicles in the physical area of the intersection are effective, having coefficients equal to 0/04 and -0/05 respectively in 90 percent of reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrian Safety
  • Non-signalized Intersections
  • conflicts between pedestrians and vehicles
  • Post Encroachment Time