تأثیر تجارت از طریق حمل‌ونقل‌ دریایی بر اشتغال در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

2 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

حمل‌ونقل دریایی ازجمله مهم‌ترین شیوه‌های حمل کالا در اقتصاد می‌باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر تجارت از طریق حمل‌ونقل دریایی بر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم می‌باشد. در این راستا از داده‌های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1394-1360 و روش ARDL استفاده شده است. نتایج برآورد مدل اشتغال مستقیم نشان داد که صادرات و واردات از طریق حمل‌ونقل دریایی تأثیر مثبت و معنی‌دار بر اشتغال مستقیم دارند. موجودی سرمایه و ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل دریایی نیز تأثیر مثبت و معنی‌دار بر اشتغال مستقیم دارند. دستمزد نیروی کار شاغل در بخش حمل‌ونقل دریایی تأثیر منفی و معنی‌دار بر اشتغال مستقیم دارد. نتایج برآورد مدل اشتغال غیر مستقیم بیانگر تأثیرگذاری مثبت و معنی‌دار متغیرهای صادرات و واردات از طریق حمل و نقل دریایی، موجودی سرمایه در اقتصاد ایران، ارزش افزوده حقیقی کل اقتصاد ایران و ارزش‌افزوده حقیقی بخش حمل‌ونقل دریایی بر اشتغال غیر مستقیم می‌باشد. همچنین نتایج این مدل هم نشان داد که دستمزد حقیقی تأثیر منفی و معنی‌دار بر اشتغال غیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Trade by Maritime Transport on Employment in Iran

نویسندگان [English]

  • khatereh alilou 1
  • alireza kazerooni 2
  • hossein asgharpour 2
1 MA of economics- university of tabriz
2 Professor of economic- university of tabriz
چکیده [English]

Maritime Transportation is one of the most important means of transporting in the economy. The main objective of this research is to examine the impact of trade through mritime shipping on basic and non-core employment. In this regard, data from the annual time series of the Iranian economy over 1360-1394 have been ellated ARDL regression have been used. The results of the estimation of the basic employment model showed that exports and imports through maritime transportation have a positive and significant effect on basic employment. The capital stack and value added of the maritime transport sector have a significant positive effect on basic employment. The real wage of the workforce employed in the shipping sector has a negative and significant effect on basic employment. The results of non-basic employment model estimation indicate a positive and significant effect of the variables of the exports and imports of maritime commerce, the capital stack in Iranian economy and the value added of the maritime transport sector on non-basic employment. The results of this model also show that real wage have a negative and significant effect on non-core employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maritime Transportation
  • Trade
  • employment
  • ARDL
  • Iran