تاثیر اسیدیته محیط بر مشخصات مکانیکی و حجمی خاک رس تورمی بستر روسازی راه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، موسسه آموزش عالی پویندگان چالوس

چکیده

در این تحقیق تاثیر شرایط محیطی از نظر درجه اسیدیته یا pH بر مشخصات مکانیکی و حجمی خاک بستر روسازی راه‌های حاوی خاک‌های رسی تثبیت شیمیایی شده با سیمان توسط آزمایش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش خاک رس تورم‌زا با تثبیت شیمیایی توسط سیمان پرتلند نوع دو در سه دوره زمانی عمل‌آوری کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت (3، 7 و 40 روزه) در شرایط pH متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. در این تحقیق نمونه خاک در محیط اسیدی تا قلیایی با درجه اسیدیته 4، 7 و 10 تحت آزمایش‌های مختلف به منظور ارزیابی رفتار و خصوصیات مکانیکی و حجمی قرار گرفتند. آزمایش‌های ارزیابی مشخصات مکانیکی در این تحقیق شامل آزمایش تراکم، مقاومت تک محوری و نسبت باربری کالیفرنیا هستند که در شرایط مختلف از نظر درجه اسیدیته و زمان عمل‌آوری انجام شده است. همچنین به منظور ارزیابی مشخصات حجمی میزان تورم در آزمون باربری کالیفرنیا و همچنین ضریب تغییر حجم در آزمایش تحکیم استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که تثبیت خاک رس با سیمان باعث افزایش مقاومت مکانیکی و کاهش تغییرحجم و تورم خاک متناسب با گذشت زمان و دوره عمل‌آوری می‌شود اما شرایط محیطی و درجه اسیدیته بر سرعت و شدت واکنش‌های شیمایی خاک و سیمان و فرآیند هیدراتاسیون بسیار تاثیر گذار است که مقدار آن متناسب با میزان pH و دوره عمل‌آوری نمونه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Environment Acidity on Mechanical and Volumetric Properties of Expansive Soil of Subgrade

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghaffarpour Jahromi 1
  • Ashkan Noori 2
1 Shahid Rajaee Teacher Training University
2 Pooyandegan Danesh, Chalus, Iran
چکیده [English]

In this research, the effect of pH of the environment on the mechanical and volumetric properties of cement stabilized clay soils has been investigated through various tests in a laboratory scale. In this research, a problem-sensitive clay with chemical stabilization by cement in three short, medium and long term (3, 7 and 40 days) curing days under different pH conditions vary from acidic to alkaline with the pH of 4, 7 and 10 was tested in order to evaluate its mechanical and volumetric properties. Specifications for mechanical evaluation in this study included a test of density, single-axis bearing and California Bearing (CBR) test, which were used in different conditions in terms of the degree of acidity and curing days on specimens. The California Bearing Test (CBR) was also used to evaluate the volumetric properties. The results of this study show that soil improvement by cement increases mechanical strength and decreases the rate of soil swelling over time and curing days. However, the degree of acidity of the environment affects the chemical reactions of soil and cement, especially cement hydration, and causes changes in soil resistance and on the volume changes due to inflation. This effect depends on the pH and curing days.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The degree of acidity
  • Mechanical properties
  • Volumetric properties
  • Subgrade