ارزیابی رقابت‌پذیری گردشگری کشورهای خاورمیانه به لحاظ برخورداری از زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی رقابت‌پذیری گردشگری کشورهای خاورمیانه به لحاظ برخورداری از زیرساخت‌های‌ حمل‌ونقل هوایی، زمینی و بندری و خدمات گردشگری است. این ارزیابی در دو مرحله انجام شده است. اول، امتیاز کشورها به‌طور جداگانه در هر زیرساخت با استفاده از مدل پرومته محاسبه شده است. دوم، وضعیت کلی کشورها محاسبه و امتیازات بدست آمده در سال 2015 و 2017 مقایسه شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که زیرساخت‌های زمینی و بندری به نسبت زیرساخت‌ حمل‌ونقل هوایی و زیرساخت خدمات گردشگری در بین کشورهای خاورمیانه از وضعیت بهتری برخوردار است. همچنین یافته‌ها حاکی از آن دارد که به‌جز کشور قبرس همه کشورهای مورد مطالعه روند رو به بالایی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل گردشگری به نسبت سال 2015 داشته‌اند با این حال تنها کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، عربستان سعودی و قطر از وضعیت مطلوبی برخوردارند. کشور امارات متحده عربی در هر دو دوره در صدر کشورهای بهره‌مند از زیرساخت حمل‌و‌نقل گردشگری خاورمیانه قرار داشته است. خروجی این پژوهش می‌تواند راهبردی برای برنامه‌ریزان توسعه گردشگری در کشورهای خاورمیانه و به‌ویژه ایران ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Tourism Competitiveness of the Middle East In terms of transportation infrastructure

نویسندگان [English]

  • ali Eshghei 1
  • Hussein Nzmfr 2
  • saide alavi 3
1 Pch. Graduate Student in urban planning University of Mohaghegh Ardabil
2 Associate Professor of urban planning, University of Mohaghegh Ardabil
3 PhD Student of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate the tourism of the Middle East countries in terms of having air transport infrastructure, Ground infrastructure and port and infrastructure of tourism services. This assessment is done in two steps. First, country scores are calculated separately in each infrastructure using the Prometheus model. Second, the overall situation of countries is calculated and the rates obtained are compared in 2015 and 2017. The research findings showed that Terrain and port infrastructure relative to air transport infrastructure and the tourism services infrastructure is in a better position. Also found the findings However, apart from Cyprus, all of the studied countries have had a high upward trend in tourism development than in 2015 However, only the UAE, Turkey, Saudi Arabia and Qatar have a favorable situation. The UAE has been at the top of the Middle East's tourist infrastructure for both countries at both times. The output of this research can be a strategy for tourism development planners in the Middle East based on the results of the Prometheus model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Transportation infrastructure
  • Middle East
  • PROMETHEE