توسعه مدل ریاضی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با گذاشت و برداشت همزمان و با هدف حداقل سازی هزینه و حداکثرسازی تامین تقاضای مشتری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ، ایران

2 گروه صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه آزاددواحد نجف اباد،نجف اباد , ایران/معاونت پژوهشی دانشکده

چکیده

امروزه بدلیل گسترش تقاضا از یک سو و افزایش رقابت بازار تجاری از سوی دیگر، مدیریت توزیع و لجستیک به‌عنوان یک الزام، برای شرکت‌ها و سازمان‌های توزیع برای بالابردن سود دریافتی و کاهش هزینه‌ها مطرح می‌باشد. در این تحقیق مدل ریاضی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه بر مبنای رویکرد گذاشت و برداشت همزمان توسعه داده می‌شود. هدف، تعیین بهترین مسیر با حداقل هزینه حمل‌ونقل و حداکثرسازی تامین تقاضای مشتری می‌باشد. در مسئله مسیریابی با گذاشت و برداشت همزمان مشتریان هر دو تقاضای دریافت و تحویل کالا را با یکدیگر داشته، به صورتی که نیازمند دریافت مقدار مشخصی کالا از دپو بوده و نیز کالاهای مورد نظر باید از محل مشتریان به دپو ارسال گردد.از طرفی دیگر رضایت مشتری،متناسب بامقدارتقاضای هرمشتری است که برآوردهیشود، هرچه میزان تقاضای برآورده شده ی یک مشتری بیشترباشد،رضایت نیزبیشتراست.لذا این پژوهش به معرفی مدل مسیریابی وسایل نقلیه نقلیه با گذاشت و برداشت همزمان و با هدف حداکثرسازی تامین تقاضای مشتری جهت افزایش رضایت مشتریمی پردازد. برای حل مدل ریاضی پیشنهادی از روش حل دقیق با استفاده ازنرم افزار گمزپرداخته شده علاوه بر این با مسائل آزمایشی و نمونه مدل اجرا شد.همچنین با بررسی رفتار دو تابع نسبت به یکدیگر، به این نکته پی برده می شود که چون تابع هدف اول کمینه سازی هزینه های مسیریابی و تابع هدف دوم حداکثر سازی تامین تقاضای مشتری است، لذا این دو تابع هدف نسبت به یکدیگر رفتار عکس داشته و کاهش یکی باعث افزایش دیگری خواهد شد که این خود نشانگر اعتبار مدل ‌می‌باشد. ازطرفی نتایج آنالیز حساسیت بیانگر این موضوع است که که با کاهش و افزایش پارامتر هزینه پیمودن مسیرها و تقاضای مشتریان، تابع هدف مسأله رفتاری مشابه از خود نشان می دهند به طوریکه به ازای افزایش یا کاهش پارامتر هزینه مسیرها و تقاضای مشتریان، تابع هدف افزایش یا کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a mathematical model of vehicle routing problem with simultaneous insertion and withdrawal with the goal of minimizing cost and maximizing customer demand supply

نویسندگان [English]

  • mana jebelameli 1
  • Atefeh Amindoust 2
1 Graduated from Industrial Engineering Department, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
2 Industrial Engineering Department, Najafabad, Islamic Azad University. Najafabad, Iran
چکیده [English]

Today, due to the expansion of demand on the one hand and the increase of market competitiveness, on the other hand, distribution and logistics management as a requirement for distribution companies and companies to raise profits and reduce costs is raised. In this research, the mathematical model of vehicle-based routing problem based on put out and the impression approach is developed at the same time. The goal is to determine the best route with minimal shipping cost and maximize customer demand. In the routing problem, both demand for receipt and delivery of commodity with each other, requiring the receipt of a certain amount of commodity from Depot, and also the commodity to be sent from customers to Depot. On the other hand, customer satisfaction is commensurate with the amount of demand for each customer that is satisfied, the higher the demand for a customer, the greater the satisfaction. Therefore, this research is to introduce a vehicle routing model with simultaneous and simultaneous withdrawal with the aim of maximizing customer demand supply to increase customer satisfaction. In order to solve the proposed mathematical model, a precise method of solving the problem using the GAMS software was performed in addition to experimental and model issues. Also, by examining the behavior of the two functions relative to each other, it is understood that because the first objective function is rating the cost of routing and the second objective function is to maximize customer demand supply, so these two objective functions behave vice versa and when one of them decrease another one will increase, which indicates the validity of the model. On the other hand, the results of sensitivity analysis indicate that with decreasing and increasing the parameter of the traversing routes cost and customer demand, the objective function is increased or decrease, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Routing vehicles
  • putting together and simultaneous picking
  • maximizing customer demand supply