شناسایی متغیرهای تأثیر گذار در ایمنی عابر پیاده در تداخل با موتورسیکلت در تقاطع بدون چراغ بر‌اساس شاخص زمان تا تصادف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کم بودن سطح ایمنی ترافیک، مانعی جدی برای توسعه پایدار است. ایمنی عابران پیاده از مسائل مهم پیش روی پژوهش­گران ایمنی حمل و نقل است. تقاطع­های بدون چراغ به دلیل فقدان کنترل­کننده­های ترافیکی و تعداد برخوردهای بالا بین عابر و وسیله، مکانی مخاطره آمیز برای عابران پیاده محسوب می­شوند. تداخل عابران پیاده با موتورسیکلت­ها و متغیرهای موثر بر شدت این تداخل ها، از مسائلی هستند که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. داده­های مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از روش پردازش تصاویر بدست آمده اند. تأثیر متغیرهای مختلف مرتبط با عابر پیاده و موتورسیکلت سواران بر شاخص تداخلی زمان تا تصادف با استفاده از مدلسازی رگرسیون خطی انجام شد. تقاطع مورد بررسی در این تحقیق، در محل تقاطع خیابان وصال شیرازی (خیابان اصلی) به بزرگمهر (خیابان فرعی) است. در نهایت، پس از انجام تحلیل­ها مشخص شد در درصد قابلیت اعتماد 95 درصد، متغیرهایی از جمله جهت حرکت عابر پیاده، گروهی بودن حرکت عابران پیاده و جهت حرکت موتورسیکلت
به ترتیب با ضرائب 22/0-، 28/0، 32/0- در شاخص زمان تا تصادف تأثیرگذار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identification of Effective Variables on the Pedestrian Safety In Conflict With Motorcycles at Non-Signalized Intersections Based on Time to Collision

نویسندگان [English]

  • M. Shafaati 1
  • R. Kheri 2
  • A.M. Boroujerdian 3
1 Ph.‌D. Student, Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
2 M.Sc. Graduated, Department of Civil and Environmental Engineering
3 Assistant Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The level of safety of transportation being low often considers an obstacle to sustainable development. Pedestrian safety is one of the essential problems, researchers of the safety of transportation face. Since non-signalized intersections lack the controllers of safety and have many conflicts between pedestrians and vehicles, are considered to be a dangerous place for pedestrians. The conflict between pedestrians and motorcycles and the variables which influence those conflicts are the issues that are not paid enough attention by researchers. The data used in this paper have been achieved using the image processing method. The effects of the variables related to the pedestrians and the motorcycles on Time to Collision (TTC) have been estimated using a linear regression model. The intersection assessed in this article is located where Vesal-Shirazi (the major street) and Bozorgmehr(the minor street) street meet together. Finally, in the reliability of 95 percent, the variables such as the direction of the pedestrian movement, the pedestrians moving in a group and the direction of motorcycle movement significantly influenced TTC with the numbers -0.22, 0.28, and -0.32 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrian Safety
  • Non-signalized Intersections
  • Time to Collision
  • Conflicts Between Motorcycles and Pedestrians