سطح‌بندی توسعه‌یافتگی بر مبنای شاخص‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مطالعه موردی: شهرستان‌های استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

امروزه در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه، شناخت و تبیین سطوح توسعه‌یافتگی نواحی و آگاهی از نقاط قوت و ضعف آن‌ها اهمیت بسیاری دارد، بخشحمل‌ونقل بدلیل برقراری ارتباط میان سایر بخش‌هاازبخش­هایکلیدیکشور در امر توسعه محسوبمی­ شود. از این‌رو پژوهش حاضر باهدف سطح‌بندیمیزانتوسعه‌یافتگیبرمبنایشاخص‌هایحمل‌ونقل جاده‌ای انجام‌شده است. اینپژوهشازلحاظهدف‌گذاری،کاربردیوازلحاظ روش‌شناسی توصیفی -تحلیلیاستکهدرآنازروشنظرخواهیازکارشناسانونیزمطالعاتکتابخانه‌ایاستفاده‌شده است. جامعهآماریتمامی شهرستان‌های استان خوزستاناستکهازنظرشاخص‌های حمل‌ونقل جاده‌ای بااستفادهازمدل V- PROMETHEE و تحلیل گایاموردارزیابیقرارگرفته‌اند. جهت وزن­دهی به شاخص‌ها از مدل ANPاستفاده‌شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از 24شهرستان استان،2 شهرستان کاملاً برخوردار، 3 شهرستان برخوردار، 5 شهرستان نسبتاً برخوردار، 6 شهرستان نابرخوردار و 8 شهرستان کاملاً نابرخوردار از توسعه می‌باشند. شهرستان خرمشهر با Phi (592/0) و شهرستان باوی با Phi(412/0-) در رتبه‌های اول و آخر قرار دارند. به‌طورکلی نتایجبدستآمدهبیانگر این می‌باشد که شکافعمیقیبین شهرستان‌هایاستانازلحاظبرخورداریازسطوح توسعه وجوددارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sensing Developed Cities in Khuzestan Province the Criteria of Road Transportation

نویسندگان [English]

  • H. Nazmfar 1
  • ali Eshghei 2
  • S. Alavi 3
1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabil, Iran.
2 Pch. Graduate Student in urban planning University of Mohaghegh Ardabil
3 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Iran.
چکیده [English]

Today, in the development planning process, identifying and explaining the level of awareness of strengths and weaknesses and areas of development is very important, Contact the transportation sector because, among other key sectors in the development of numerous sectors. Therefore, this study is conducted aimed at leveling the development of the criteria of road transportation. This research targeting practical and descriptive-analytic methodology in terms. Where the method is used surveys of experts and library studies. Statistical population all the cities in Khuzestan Province That of road transportation using the model parameters were evaluated PROMETHEE and GAIA analysis. ANP model is used for weighting the indices. Based on the results of 24 city of the province, two city is very enjoys city, 3 city is enjoys city, 5 cities relatively enjoys, 6 cities is inappropriate and 8 cities is quite inappropriate development. Khorramshahr city with Phi (592/0) and city Bavi with Phi (412 / 0- ) in the first rank, come last. Overall, the results indicate that a wide gap between the townships terms of indicators of road transport there.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Transportation
  • Khuzestan Province
  • Prometheus
  • ANP