بررسی دقت و عوامل تأثیرگذار بر ضریب پرداخت بهای بتن آسفالتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمانشاه-دبیر کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت

2 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران

چکیده

ضرایب پرداخت جزء لاینفک تضمین کیفیت اند، از آنجا که در تولید و اجرای آسفالت نمی‌توان تمام مشخصات را مطابق ضوابط تأمین نمود، رابطه بین میزان کیفیت و پرداخت باید تعیین شود. نتایج بررسی‌های انجام شده بر روی 21 طرح اختلاط به روش مارشال ، 592 برگه آزمایش تضمین کیفیت و بازدیدهای میدانی از کارگاه‌های آسفالت نشان می‌دهد، در تهیه طرح اختلاط مواردی از عدم دقت در تعیین نوع ترافیک طرح، نمونه‌گیری ها و تعیین درصد قیر بهینه وجود دارد و از طرح اختلاط برای یک دوره چند ساله تولید واجرا استفاده شده است. دربررسی ها مشخص شد، آزمایشات مارشال که بر ضریب پرداخت تأثیرگذار است، بدون کالیبره کردن چکش‌ها انجام شده و در مواردی دارای اشتباه محاسباتی می‌باشد. در برخی از این پروژه‌ها علی رغم وجود درصد کمتر پارامترهای مارشال داخل مشخصات، از ضریب پرداخت بالاتری برخوردار شده‌اند که این موضوع قابل تأمل بوده و ضمن توجه به مباحث و دلایل عدم انطباق مطروحه در این تحقیق، می‌تواند ناکارایی ضریب پرداخت انتخابی را مشخص کند و یا بیانگر این باشد که استفاده از نتایج تضمین کیفیت (QA) برای پذیرش و پرداخت به پیمانکار، بدون توجه به کنترل کیفیت (QC)، نمی‌تواند به عنوان راهکاری اساسی برای افزایش کیفیت روسازی‌های آسفالتی و منظور نمودن هزینه ها بر اساس چرخه عمر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the accuracy and factors affecting the pay factor of asphalt concrete

نویسندگان [English]

  • ramak hamidiju 1
  • amir kavussi 2
1 Kermanshah Management and Planning Office Chairman of the Committee on Construction Equipment and Materials
2 Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Pay factors are an integral part of the quality assurance. Since the production and supply of asphalt cannot meet all the specifications in accordance with the criteria, determining the relationship between quality and payment is important. The results of the studies on 21 Marshall mix design and 592 sheets of quality assurance and field inspections from asphalt plants show that in preparing the mixing design some cases of inaccuracy in determining the type of traffic, sampling, determining the optimum bitumen content and using The mixing plan is seen for a period of several years. In general, quality control has been low in the 12 projects examined, and there are no recommendations for general technical specifications. Marshall's experiments in this study that affect the pay factor are performed without hammer calibration and are sometimes computable mistakes. It was also found that in some of these projects, in spite of the lower percentage of Marshall parameters inside the specification, they had a higher pay factor, which could be considered And considering the reasons for the non-conformance in this research, it can determine the ineffectiveness of the selected pay factor or indicate that the use of (QA) results for acceptance and payment to the contractor, regardless of quality control (QC) Cannot be used as a way to increase the quality of asphalt pavements and to include costs based on the life cycle.
Keywords: Quality assurance, pay factor, mix design, Quality control

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quality assurance
  • pay factor
  • mix design
  • Quality Control