کنش بلوغ هوش کسب و کار بر حمل و نقل هوشمند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اهمیت نقش اطلاعات در زنجیره تامین و جایگاه حمل و نقل و لجستیک به عنوان پیشران اقتصادی کشورها، باعث آمیختگی فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمل و نقل و شکل گیری سیستم های حمل و نقل هوشمند(ITS) گردیده است. کارایی سیستم های حمل و نقل بار و مسافر به بهینه سازی و همبستگی ITS با سایر سیستم ها بستگی دارد. برخی محققان معتقدند حمل و نقل هوشمند توسط هوش کسب و کار و مشخصاً از طریق سیستم ITS محقق خواهد شد. این تحقیق با هدف ایجاد درک جامع از روابط موجود بین ابعاد سیستم های کسب و کار هوشمند و بلوغ سازمانها در استفاده از داده های سیستم های حمل و نقل هوشمند در نظام مدیریت و برنامه ریزی سازمانهای دولتی بخش حمل و نقل کشور با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری، ابعاد مدل بلوغ هوشمندی کسب و کار را بررسی کرده است. نتایج بیانگر این است که سازمانهای مورد مطالعه از بلوغ خوبی برای پیاده سازی سیستم هوشمند کسب و کار و ارتباط آن با سیستم های حمل و نقل هوشمند برخوردارند. همچنین کیفیت محتوی اطلاعات و دسترسی به آن، انعطاف‌پذیری، همگرایی و یکپارچه‌سازی با سیستم‌های دیگر به‌طور مثبت موفقیت هوش کسب و کار را تحت تاثیر قرار می‌دهند این نتایج هم‌چنین بر اهمیت توجه به قابلیت‌های هوش تجاری فناورانه و سازمانی تاکید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The action of the maturity of Business Intelligence on Intelligent Transportation Systems (ITS)

نویسندگان [English]

  • changiz valmohammadi 1
  • Ali Akbar Haddadi Harandi 2
  • Jamshid Salehi Sadaghiani 3
  • Navid Nezafati 4
1 Department of IT Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of IT Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University
3 Department of Management and Accounting, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Public Administration, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The importance of the role of information in the supply chain, and the place of transport and logistics as the economic driver of countries, has brought together information and communication technology and transportation, and the formation of intelligent transport systems (ITS). The efficiency of freight and passenger transportation systems depends on the optimization and correlation of ITS with other systems. Some researchers believe that intelligent transportation will be realized by business intelligence and specifically through the ITS system. The aim of this study was to provide a comprehensive understanding of the existing relationships between the dimensions of intelligent business systems and the maturity of organizations in using intelligent transport system data in the management and planning system of government agencies in the transportation sector of the country using modeling techniques Structural equations examine the dimensions of the business intelligence maturity model. The results indicate that the organizations studied have a good maturity to implement the intelligent business system and its relationship with intelligent transportation systems. Also, the quality of information content and access to it, flexibility, convergence and integration with other systems positively affect the success of business intelligence. These results also emphasize the importance of paying attention to the capabilities of business and enterprise business intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence
  • Intelligent Transportation Systems
  • Transport Planning
  • Structural Equations