دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 61، زمستان 1398، صفحه 1-250 
3. بررسی اثرات اجتماعی هوشمندسازی حمل‌و نقل بر مدیریت ترافیک

صفحه 35-44

علیرضا ماهپور؛ ابراهیم شاه ابراهیمی؛ پرهام قرائتی ثانی