دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1384 
4. اثر ژئوسنتتیک ها بر عمر خستگی روسازی های آسفالتی

احمد خدادادی؛ حمید رضا امیری حسینی؛ منصور فخری