دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، بهار 1384 
2. مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت

محمود صفارزاده؛ هیوا ژولیده؛ محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان