دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، بهار 1385 
4. استفاده از پردازش تصویر برای شناخت رفتار خرد ترافیک

سید محمد سادات حسینی؛ رسول جوادیان؛ منوچهر وزیری