دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1385 
1. طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها

شهریار افندی زاده؛ مهندس رضا گلشن خواص