دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، مرداد 1386 
7. شبیه‌سازی دینامیک حرکت قطار در راه آهن شهری

محمد علی صندیدزاده؛ شیرین صفرخانی تبریزی؛ احمد میرآبادی