دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، اردیبهشت 1386 
3. مدل پیش بینی تصادفات در قوسهای واقع در راه های دو خطه برون شهری

محمود صفارزاده؛ اکبر آذرمی؛ محمود صفارزاده؛ شاهین شعبانی


4. بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب وسیله نقلیه شخصی برای سفرهای برون شهری تهران با استفاده از مدل هایGLM

سید محمد سادات حسینی؛ هادی گنجی زهرایی؛ هادی گنجی زهرایی؛ عبدالرضا رضایی ارجرودی