دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1386 
2. استفاده از روش بیز در برآورد مخاطره مناطق در محور های همسان

محمود صفارزاده؛ هادی گنجی زهرایی؛ هادی گنجی زهرایی؛ امین میرزا بروجردیان