دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1387