دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 22، بهار 1389 
5. رهیافتی نوین در طراحی مسیر حمل ونقل اتوبوسهای شهری با استفاده از GIS

محمد سعدی مسگری؛ علی شیرزادی بابکان؛ علی شیرزادی بابکان