دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، بهار 1389 
4. بررسی عددی و ریاضیاتی مدل تعقیب خودروی رانندگی پاسخ سریع

محمود صفارزاده؛ نوید ندیمی؛ محمود صفارزاده