دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تابستان 1391 
4. بهینه سازی شبکه توزیع بنزین در ایران

دکتر بهرام سحابی؛ نفیسه صفری؛ نفیسه صفری