دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 32، بهار 1391 
2. یک روش بهینه سازی فرا ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دار

مجید یوسفی خوشبخت؛ مجید یوسفی خوشبخت؛ محمد صدیق پور؛ محمد صدیق پور