دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1396 
9. تحلیل بازار حمل و نقل کشتی‌های تانکر و عوامل موثر بر نرخ کرایه حمل

صفحه 142-156

مجتبی عباسپور؛ محمد امین کوه‌بر؛ جعفر قاسمی ورنامخواستی