دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، بهار 1397 
2. ارزیابی مشخصات برشی نوسانی بین روکش و روسازی قدیمی

صفحه 19-27

علیرضا نوری؛ فریدون مقدس نژاد؛ علی خدایی


5. ارایه مدل همفزون استفاده از وسایل نقلیه همگانی در سفرهای روزانه

صفحه 59-67

شیده احتشام‌راد؛ محمود صفارزاده؛ امیررضا ممدوحی؛ سروشا صفارزاده


15. مسأله مسیریابی وسایل نقلیه سبز و کاهش انتشار آلودگی

صفحه 215-239

بهروز عبدلی؛ سیدعلی میرحسنی؛ فرناز هوشمند